Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > KURSY PODNOSZĄCE LUB NADAJĄCE KWALIFIKACJE
OFERTA

SZKOLENIE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI I DOZORU URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, GAZOWYCH I CIEPLNYCH
UCZESTNICY
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Aktualne koszty i terminy szkoleń podane są w kalendarzu szkoleń.

Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189).

Egzaminy odbywają się przed Komisją Kwalifikacyjną nr 660, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zobacz przykładowy wzór świadectwa z dozoru i eksploatacji w Grupie 1).
CEL
Uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji i/lub dozoru sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 20 osób.
CZAS TRWANIA
Zależny od omawianej tematyki i uzyskiwanych uprawnień (4-24 godziny dydaktyczne).
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:
 uczeniu się przez doświadczenie,
 wytworzeniu osobistego zaangażowania,
 możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników,
 możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną,
 sprawdzaniu różnych działań w praktyce.
W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Uczestnicy naszych szkoleń dostają bezpłatne: podręcznik ogólny do zajęć oraz dodatkowe podręczniki stosownie do grupy urządzeń o które się ubiegają na egzaminie.
Zobacz także:
 1. Przykładowe pytania egzaminacyjne - część ogólna.
 2. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 2.
 3. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 3.

 4. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.
 5. Aktualne terminy egzaminów z dozoru i eksploatacji.
 6. Aktualne terminy szkoleń z zakresu prac kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

 7. Materiały szkoleniowe. Część ogólna.
 8. Materiały szkoleniowe. Grupa 1. Urządzenia, instalacje sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 9. Materiały szkoleniowe. Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 10. Materiały szkoleniowe. Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające i zużywające paliwa gazowe.
PROGRAM RAMOWY
Specyfikacja grup urządzeń elektroenergetycznych objętych szkoleniem i egzaminem kwalifikacyjnym:

Grupa 1:
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 6. Urządzenia do elektrolizy;
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 9. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia przywołuje schemat organizacji bezpiecznej pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
2. Uczestnik szkolenia przywołuje podstawy prawne dotyczące rodzajów kwalifikacji i wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
3. Uczestnik szkolenia wymienia etapy przyjmowania urządzenia elektroenergetycznego do eksploatacji i remontu.
4. Uczestnik szkolenia wymienia wymogi ogólne dla pomieszczeń, w których eksploatowane są urządzenia lub instalacje.
5. Uczestnik szkolenia definiuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Uczestnik szkolenia definiuje schemat postępowania w przypadku porażenia prądem.
7. Uczestnik szkolenia przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
8. Uczestnik szkolenia przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń elektrotermicznych na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
9. Uczestnik szkolenia przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia umie zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
2. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi.
3. Uczestnik szkolenia potrafi przyjąć urządzenie elektroenergetyczne do eksploatacji i remontu.
4. Uczestnik szkolenia potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Uczestnik szkolenia umie zachować się w przypadku porażenia prądem.
6. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E) .
7. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń elektrotermicznych na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E) .
8. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
2. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym przy porażeniu prądem.
3. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
4. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń elektrotermicznych na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
5. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Grupa 2:
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia przywołuje schemat organizacji bezpiecznej stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.
2. Uczestnik szkolenia przywołuje podstawy prawne dotyczące rodzajów kwalifikacji i wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.
3. Uczestnik szkolenia wymienia etapy przyjmowania urządzenia energetycznego do eksploatacji i remontu.
4. Uczestnik szkolenia wymienia wymogi ogólne dla pomieszczeń, w których eksploatowane są urządzenia lub instalacje.
5. Uczestnik szkolenia definiuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Uczestnik szkolenia przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych.
7. Uczestnik szkolenia przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia umie zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.
2. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi.
3. Uczestnik szkolenia potrafi przyjąć urządzenie energetyczne do eksploatacji i remontu.
4. Uczestnik szkolenia potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych.
6. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.
2. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych.
4. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Grupa 3:
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
 1. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 2. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 3. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 4. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 5. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 6. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 7. Aparatura kontrolno – pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia przywołuje schemat organizacji bezpiecznej stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
2. Uczestnik szkolenia przywołuje podstawy prawne dotyczące rodzajów kwalifikacji i wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
3. Uczestnik szkolenia wymienia etapy przyjmowania urządzenia gazowe do eksploatacji i remontu.
4. Uczestnik szkolenia wymienia wymogi ogólne dla pomieszczeń, w których eksploatowane są urządzenia lub instalacje.
5. Uczestnik szkolenia definiuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Uczestnik szkolenia przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i  instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
7. Uczestnik szkolenia przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i  instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
8. Uczestnik szkolenia przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia umie zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
2. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi.
3. Uczestnik szkolenia potrafi przyjąć urządzenie energetyczne do eksploatacji i remontu.
4. Uczestnik szkolenia potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i  instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
6. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i  instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
7. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
2. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i  instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
4. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i  instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
5. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Bardzo popularne szkolenie przeprowadziliśmy już ponad kilkaset edycji, przeprowadziliśmy kilkanaście tysięcy egzaminów kwalifikacyjnych. Sprawdź w naszym kalendarzu szkoleń kiedy organizowane są w naszej siedzibie szkolenia otwarte z tego zakresu !!!

Organizujemy szkolenia zamknięte w tej tematyce na terenie całego kraju, doprofilowane do potrzeb danego pracodawcy. Prosimy o kontakt z naszą firmą - przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę! Przez wiele lat obecności na rynku pomogliśmy już ponad tysiącu firmom.
WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO