Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
UCZESTNICY
Odbiorcami szkolenia są:
 1. Pracownicy inżynieryjno-techniczni.
 2. Projektanci.
 3. Konstruktorzy.
 4. Technolodzy.
 5. Organizatorzy produkcji.
CEL
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 1. Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy.
 2. Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 3. Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 20 osób.
CZAS TRWANIA
16 godzin dydaktycznych seminarium (lub 8 godzin dydaktycznych seminarium + samokształcenie 8 godzin dydaktycznych).
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.
PROGRAM RAMOWY
 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie aktualnych przepisów (z uwzględnieniem zmian), dotyczących praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno - sanitarnych), wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru i kontroli warunków pracy; analiza problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m. in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne),
 • nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej),
 • ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu,
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia wymienia podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczestnik szkolenia definiuje problemy związane z interpretacją niektórych przepisów z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Uczestnik szkolenia przywołuje metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
4. Uczestnik szkolenia wymienia metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
5. Uczestnik szkolenia definiuje podstawowe zasady ergonomii w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
6. Uczestnik szkolenia przywołuje nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Uczestnik szkolenia wymienia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
8. Uczestnik szkolenia przywołuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczestnik szkolenia potrafi wskazać problemy związane z interpretacją niektórych przepisów z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Uczestnik szkolenia umie zidentyfikować, zanalizować i ocenić zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
4. Uczestnik szkolenia potrafi zastosować na swoim stanowisku pracy zasady ergonomii prowadzące do likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
5. Uczestnik szkolenia potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Uczestnik szkolenia potrafi uczestniczyć w procesie projektowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
7. Uczestnik szkolenia umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
2. Uczestnik szkolenia jest kompetentny, żeby dokonać zmian na swoim stanowisku pracy, stosując odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne, tak aby likwidować lub ograniczyć oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
3. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
4. Uczestnik szkolenia poczuwa się do odpowiedzialności za upowszechnianie zachowań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy na swoim stanowisku pracy oraz w zakładzie pracy.
5. Uczestnik szkolenia potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych, wymagających weryfikacji bezpieczeństwa warunków pracy oraz użytkowanego sprzętu.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Sprawdź w naszym kalendarzu szkoleń, kiedy organizowane są w naszej siedzibie szkolenia otwarte z tego zakresu !!!

Organizujemy również szkolenia zamknięte w tej tematyce na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO