Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
UCZESTNICY
szkolenie stacjonarne
w naszym ośrodku
tylko 99zł
od osoby!
Szkolenie przeznaczone jest dla:
 1. Pracodawców.
 2. Osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 3. Osób kierujących pracownikami - mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.
CEL
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
WIELKOŚĆ GRUPY
Grupy do 20 osób.
CZAS TRWANIA
16 godzin dydaktycznych seminarium (lub 8 godzin dydaktycznych seminarium + samokształcenie 8 godzin dydaktycznych).
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład. Prowadzimy szkolenie dla pracodawców i kadry kierowniczej również w samokształceniu, również w e-learningu.
PROGRAM RAMOWY
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy oraz problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia wymienia podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczestnik szkolenia przywołuje metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
3. Uczestnik szkolenia przywołuje metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
4. Uczestnik szkolenia definiuje metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
5. Uczestnik szkolenia klasyfikuje przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
6. Uczestnik szkolenia definiuje sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy.
7. Uczestnik szkolenia wymienia metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego).
8. Uczestnik szkolenia przywołuje sposoby kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
9. Uczestnik szkolenia wymienia skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
10. Uczestnik szkolenia definiuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczestnik szkolenia umie zidentyfikować, zanalizować i ocenić zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
3. Uczestnik szkolenia potrafi stworzyć na swoim stanowisku pracy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
4. Uczestnik szkolenia potrafi określić przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
5. Uczestnik szkolenia potrafi zapobiegać wypadkom przy pracy.
6. Uczestnik szkolenia umie stosować różne metody szkolenia w zakresie BHP, w tym potrafi przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.
7. Uczestnik szkolenia potrafi kształtować bezpieczne zachowania pracowników w procesach pracy.
8. Uczestnik szkolenia umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
2. Uczestnik szkolenia jest kompetentny, żeby dokonać zmian na swoim stanowisku pracy, tak aby warunki pracy były bezpieczne i higieniczne.
3. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
4. Uczestnik szkolenia poczuwa się do odpowiedzialności za kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
5. Uczestnik szkolenia jest świadomy, jak ważną rolę odgrywa prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy.
6. Uczestnik szkolenia potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych, wymagających weryfikacji bezpieczeństwa warunków pracy oraz użytkowanego sprzętu.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Sprawdź w naszym kalendarzu kiedy organizowane są w naszej siedzibie szkolenia otwarte z tego zakresu !!!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w tej tematyce na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!
WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO