Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP
UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie.

Zgodnie z Kodeksem Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – art. 23711 §1. Pracodawca wykonujący zadania służby BHP, przed podjęciem wykonywania tych zadań powinien odbyć szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla uczestnika potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia jest zaświadczenie wydawane przez organizatora.

CEL
Nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad BHP,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • podejmowania metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia,
 • ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określenia niezbędnych działań profilaktycznych,
 • podejmowanych metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 20 osób.
CZAS TRWANIA
64 godziny dydaktyczne.
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.
PROGRAM RAMOWY
 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), uwzględniające zagadnienia z zakresu: źródeł prawa pracy, praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ogólnych i szczegółowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, systemu oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, nadzoru i kontroli warunków pracy
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, z uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych, hałasu i drgań mechanicznych, szkodliwych czynników chemicznych oraz pyłów, czynników biologicznych, promieniowania podczerwonego, jonizującego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego, energii elektrycznej i elektryczności statycznej, mikroklimatu środowiska pracy, oświetlenia pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, zagrożeń pożarowych i wybuchowych, zagrożeń w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowania materiałów
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
 • zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
 • organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Organizujemy szkolenia zamknięte dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!
WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO