Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > KURSY PODNOSZĄCE LUB NADAJĄCE KWALIFIKACJE
OFERTA

KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH (KAT. I WJK)
UCZESTNICY
 • ukończone 18 lat ,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
 • pozytywny wynik badań psychologicznych.
Szkolenie jest skierowane do kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych - kat. I WJK. Konieczność posiadania kwalifikacji przy konserwacji tej kategorii urządzeń określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z dnia 31 lipca 2001 r.).
CEL
Zyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad bezpiecznej konserwacji wózków podlegających dozorowi technicznemu
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 15 osób.
CZAS TRWANIA
117 godzin dydaktycznych
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
 • wykład
 • stosowanie środków dydaktycznych, jak: filmy, plansze, tablice, zdjęcia itp.
 • materiały informacyjne dla kursantów
 • ćwiczenia praktyczne
PROGRAM RAMOWY
 • Zagadnienia ogólne związane z dozorem technicznym
  • Postanowienia ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz innych przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych
  • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
  • Tryb postępowania przy obejmowaniu urządzeń technicznych dozorem
  • Rodzaje badań technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego i zakres czynności wykonywanych podczas tych badań
  • Sposób postępowania eksploatującego i konserwatora w razie zaistnienia niebezpiecznego uszkodzenia / nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia Technicznego
  • BHP przy konserwacji urządzeń
 • Zespoły i elementy dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych
  • Część mechaniczna
   • Rodzaje przekładni mechanicznych stosowanych w dźwignicach, przenośnikach, wózkach jezdniowych podnośnikowych. Parametry charakterystyczne przekładni
   • Rodzaje sprzęgieł stosowanych w dźwignicach, przenośnikach i wózkach jezdniowych podnośnikowych
   • Rodzaje lin stalowych, ich konstrukcja i sposoby mocowania końców lin
   • Rodzaje, budowa i zasada działania hamulców stosowanych w dźwignicach, przenośnikach i wózkach jezdniowych podnośnikowych
   • Rodzaje ograniczników prędkości i urządzeń chwytnych
   • Rodzaje uszczelnień: wałów, łożysk, korpusów przekładni
   • Rodzaje elementów chwytających – wymagania norm i przepisów
   • Łańcuchy stosowane jako cięgna nośne; łańcuchy napędowe
   • Bębny i krążki linowe; sposoby łożyskowania
   • Koła jezdne dźwignic i wózków jezdniowych podnośnikowych; sposoby osadzenia i łożyskowania
   • Rodzaje zabezpieczeń przeciwwiatrowych
   • Schematy kinematyczne poszczególnych mechanizmów urządzeń
   • Rodzaje stalowych konstrukcji nośnych dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych
   • Budowa i zasada działania stosowanych w dźwignicach ograniczników obciążenia
   • Urządzenia kontrolujące poziome ustawienie urządzenia
   • Znaczenie balastu i przeciwwagi w dźwignicach i wózkach jezdniowych podnośnikowych
   • Budowa i zasada działania wskaźnika udźwigu, tabeli udźwigu dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych
   • Zasady montażu i demontażu wybranego urządzenia
   • Zasady działania, naprawy i prawidłowej eksploatacji silników spalinowych do napędu wózków jezdniowych podnośnikowych
   • Budowa i zasada działania mechanizmu podnoszenia wybranego urządzenia
   • Przejścia i dojścia do urządzeń technicznych oraz w ich obrębie; dopuszczalne odległości poziome i pionowe
   • Stosowane rodzaje zaworów hydraulicznych
   • Rodzaje i zastosowanie pomp, silników i siłowników hydraulicznych
   • Schematy napędu i sterowania hydraulicznego poszczególnych mechanizmów
   • Stosowane rodzaje zaworów pneumatycznych
   • Rodzaje i zastosowanie pomp, silników i siłowników pneumatycznych
   • Schematy napędu i sterowania poszczególnych mechanizmów
  • Część elektryczna
   • Rodzaje trójfazowych silników asynchronicznych; budowa i cechy trójfazowych silników asynchronicznych; zabezpieczenia silników
   • Charakterystyki regulacyjne silników pierścieniowych. Sterowanie prędkością obrotową silnika pierścieniowego; rodzaje hamowań elektrycznych
   • Sterowanie pośrednie i bezpośrednie
   • Układy sterowania stosowane w dźwignicach i przenośnikach
   • Układy z bezstopniową regulacją prędkości
   • Sterowanie bezprzewodowe
   • Rozmieszczenie aparatury elektrycznej
   • Zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych
   • Zasilanie energią elektryczną
   • Konserwacja, ładowanie i wymiana pakietów akumulatorowych w dźwignicach, przenośnikach i wózkach jezdniowych podnośnikowych
   • Styczniki, przekaźniki, oporniki; zastosowanie w układach napędu i sterowania
   • Wał elektryczny
   • Ochrona przeciwporażeniowa
   • Rodzaje, budowa i zasada działania łączników bezpieczeństwa
   • Zabezpieczenia przed samoczynnym uruchomieniem w przypadku zaniku i powrotu napięcia
   • Rodzaje urządzeń stosowanych przy konserwacji aparatury elektrycznej
   • Działanie układu elektrycznego na podstawie schematu montażowego i ideowego
   • Zakres czynności konserwacyjnych przy wyposażeniu elektrycznym
   • Czynności przygotowawcze konserwatora części elektrycznej przed wykonaniem prac konserwacyjnych przez konserwatora części mechanicznej
   • Obwód bezpieczeństwa wybranego urządzenia
   • Pomiary elektryczne
  • Część praktyczna
   • Weryfikacja stanu technicznego; kryteria stopnia zużycia i poprawności działania mechanizmów
   • Sposób przeprowadzania wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów
   • Działania związane z konserwacją poszczególnych zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających itp.
   • Sposób postępowania w różnych możliwych do wystąpienia stanach awaryjnych urządzenia
   • Sposób sprawdzania poprawności działania i regulacja elementów i urządzeń zabezpieczających
   • Czynności podczas zmiany wersji montażowej urządzeń takich jak żurawie wieżowe, podesty ruchome itp.
   • Czynności i obowiązki wynikające ze zmiany miejsca eksploatowania urządzenia wymagającego demontażu i ponownego montażu
   • Przykłady najczęściej spotykanych usterek eksploatacyjnych i sposoby ich usuwania

Uczestnik po zakończonym szkoleniu podchodzi do egzaminu i ubiega się o nadanie uprawnień przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (ważne bezterminowo) uprawniające do konserwacji danej kategorii urządzeń.

Na życzenie Klienta kurs organizujemy w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, w dogodnym terminie po dokonaniu stosownych uzgodnień. Ceny szkoleń zamkniętych ustalamy indywidualnie dla każdego zlecenia. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę.

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO